Årsstämma 2013

Årsstämma i Rottneros ägde rum fredagen den 22 mars 2013

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde balansräkningarna och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012.

Utdelning

Årsstämman beslutade att inte fastställa styrelsens förslag till utdelning, innebärande att någon utdelning inte ska ske.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Ordinarie ledamoten Roger Asserståhl omvaldes. Ernst Almqvist, Claes Aurell, Rune Ingvarsson, Per Lundeen och Kjell Olsson nyvaldes. Årsstämman valde Rune Ingvarsson till styrelseordförande.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen

Stämman godkände också valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Revisor

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (med den auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Relaterade dokument: