Valberedning

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), stämmoordförande, arvodering och val av revisorer samt förslag till kriterier för valberedningen. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedning 2018

Årsstämman 2017 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en ska vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Till ordförande i valberedningen har utsetts Olle Grundberg, Arctic Paper S.A, och till övriga ledamöter Stefan Sundh, PROAD AB, samt Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn.

Sådana synpunkter eller förslag ska vara valberedningen till handa i god tid före årsstämman för att kunna beaktas och i vart fall senast tisdagen den 21 mars 2018.

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 i Sunne.

 

För ytterligare information kontakta: 

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47