Ordlista

Här är beskrivningar på förkortningar och termer som förekommer i pappersindustrin.


AOX

Absorberbara organiska halogener.


BEK

Bleached Eucalyptus Kraft, blekt eukalyptusmassa.


BHKP

Bleached Hardwood Kraft Pulp, blekt kortfibrig kraftmassa.


BOD

Biological Oxygen Demand, biologisk mätmetod för syreförbrukande ämnen.


Bulk

Volymitet, inverterade värdet av densitet (täthet) uttryckt som cm3/g.


COD

Chemical Oxygen Demand, kemisk mätmetod för syreförbrukande ämnen.


CTMP

Chemi-Thermo-Mechanical Pulp, vidareutveckling av TMP, där råvaran impregneras med kemikalier. Starkare än TMP.


ECF

Elemental Chlorine Free, sulfatmassa som bleks endast med klordioxid.


EPIS

European Pulp Industry Sector.


Fub

Fast mått under bark: mått för vedråvara.


Kemisk massa

Pappersmassa som framställs genom kokning av vedråvaran i kemikalier. Har högre vithet och styrka än mekanisk massa.


Latency

Det deformerade tillståndet hos massafibrer.


Lignin

Polymerförening uppbyggd till största delen av fenylpropanenheter. Dess viktigaste funktion är att binda ihop fibrerna i veden.


Mekanisk massa

Pappersmassa som framställs genom en mekanisk process för fiberseparering och bearbetning. Har högre bulk, styvhet och opacitet än kemisk massa.


LWC

Light Weight Coated, typ av bestruket papper, används ofta i kataloger och tidskrifter.


NBSK

Northern Bleached Softwood Kraft: Blekt långfibersulfatmassa. Prisledare på värlsdmarknaden.


Norscan

Kanada, USA, Sverige och Finland.


Närsalter

Består av olika fosfor- och kväveföreningar som har en gödningseffekt i recipienten.


Opacitet

Ogenomsynlighet.


PIX värde

Genomsnittligt marknadsprisindex publicerat av FOEX.


Slipmassa (SGW)

Mekanisk massa som använder rundved som råvara.


Spethalt

Halten av bitar med oseparerade fibrer i massan.


Sulfat

Metod för tillverkning av kemisk massa.


Sulfit

Som sulfat, men med annan kokteknik, andra kemikalier och annan kemikalieåtervinning.


TCF

Totally Chlorine Free, helt klorfri blekt sulfatmassa.


TMP

Thermo-Mechanical Pulp: mekanisk massa som använder tillverkningsteknik med förvärmning av flis med ånga.


ULWC

Ultra Light Weight Coated, som LWC men med lägre ytvikter.


UKP

Unbleached Kraft Pulp, oblekt sulfatmassa.


Ytvikt

Vikten av ett papper per ytenhet anges som g/m2.