Finansiella mål, långsiktig lönsamhet

För att Rottneros ska vara hållbara på lång sikt behöver vi ha starka finanser och vara uthålligt lönsamma. Ett högt kapacitetsutnyttjande är avgörande för att lyckas. För att minska beroendet av variationer i massapriser och valutakurser strävar Rottneroskoncernen även efter att bredda affärsbasen utanför massatillverkningen.

SOLIDITET
Långsiktigt mål: Upprätthålla den starka soliditeten och låga skuldsättningsgraden.
Målsättning: Över 50 procent 
Utfall 2021: 64 procent
Kommentar till utfall: Soliditeten ökade tack vare god lönsamhet och reducerad skuldbörda.

UTDELNING AV NETTORESULTAT
Långsiktigt mål: Ha en god kapitalavkastning till aktieägarna.
Målsättning: 30-50 procent 
Utfall 2021: 48 procent (Baseras på sammanlagt resultat för 20219 och 2020.)
Kommentar till utfall: Utdelningen återupptogs tack vare starkt resultat och kassaflöde.

ÅRLIG TILLVÄXT
Långsiktigt mål: Motverka inflation inom fasta kostnader genom att ha en årlig tillväxt av produktionsvolymen.
Målsättning: 3 procent
Utfall 2021: -4,2 procent 
Kommentar till utfall: Massaproduktionen hölls tillbaka av oplanerade stopp och höga elpriser.

ANDEL ALTERNATIVA INTÄKTSFLÖDEN
Långsiktigt mål: Minska beroendet av variationer i massapriser och växelkursen genom att bredda affärsbasen
och öka andelen intäkter som ej kommer från försäljning av massa.
Målsättning: minst 10 procent av nettoomsättningen år 2023.
Utfall 2021: 7 procent
Kommentar till utfall: Andelen ökade samtidigt som totala omsättningen steg med 10 procent.

 

Vill du läsa mer om våra risker, riskhantering eller om långsiktig lönsamhet? Läs respektive stycken från årsredovisningen för 2021.