Revisorer

Rottneros revisorer väljs årligen vid årsstämman. Vid årsstämman den 28 april 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsätter som huvudansvarig revisor.

Revisionsarbetet
Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Revisorerna är som regel också närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Revisor:
KPMG AB

Huvudansvarig:
Sven Cristea
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav: Inget