Bolagsordning

 • § 1 

Bolagets företagsnamn är Rottneros AB (publ). Bolaget är publikt.

 

 • § 2 

Styrelsen skall ha sitt säte i Sunne.

Bolagsstämma skall hållas i Sunne, Karlstad, Stockholm eller Söderhamn enligt styrelsens bestämmande.

 

 • § 3 

Bolaget skall direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, företrädesvis omfattande pappersmassa och likartade produkter, samt vidareförädling av skogs­råvara, och annan därmed förenlig verk­samhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

 

 • § 4 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

 

 • § 5 

Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

 

 • § 6 

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

 

 • § 7 

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

 

 • § 8 

Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter samt en i Sunne utkommande daglig tidning.

 

 • § 9 

Rätt att delta i stämma tillkommer aktieägare som anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara helgdag eller dag före helgdag och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden - dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

 • § 10 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Fastställande av röstlängd.
 • 3. Godkännande av dagordning.
 • 4. Val av en eller två justeringsmän.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
 • 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 • 12. Val av styrelseledamöter.
 • 13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

 

 • § 11 

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 

 • § 12 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.