Miljö- och energipolicy

Vi tar miljöansvar genom att se till att samtliga produktionsenheter inom koncernen uppfyller de miljökrav som ställs i lagar och förordningar. Miljömålen följs upp tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vi för löpande en dialog med intressenter om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Våra produktionsenheter arbetar med ständiga förbättringar av produktionsprocessen och vårt mål är att alla investeringar som görs i bruken också ska leda till positiva resultat för miljön.

Rottneros miljö- och energipolicy

  1. Samtliga produktionsenheter inom koncernen ska uppfylla de krav som ställs på verksamheten i lagar och förordningar.
  2. Ett mål för miljöarbetet inom koncernen är att minska utsläppen till de nivåer som är ekonomiskt rimliga och ekologiskt motiverade. För energiförbrukningen gäller motsvarande vid val av energikällor. Den huvudsakliga råvaran i produktionen – ved – är en förnyelsebar råvara som ska komma från hållbara källor i enlighet med Rottneroskoncernens spårbarhetscertifiering.
  3. Alla berörda befattningar ska ha nödvändig kompetens inom miljö- och energiområdet, känna till miljö- och energipolicyn och aktivt medverka till att den uppfylls.
  4. Tillräckliga resurser ska avsättas för arbete med energiledning och miljöförbättringar.
  5. Miljö- och energimålen följs upp regelbundet tillsammans med den ekonomiska redovisningen.
  6. En dialog förs med intressenter om verksamhetens och produkternas påverkan på miljön och energiförbrukningen.
  7. Ett mål för produkt- och processutvecklingen är att begränsa miljöpåverkan och minska energiförbrukningen såväl vid framställningen som vid användningen av koncernens produkter. Produktutvecklingen ska också

Godkänts av Rottneros AB:s styrelse den 24 juni 2020.

Utskriftsvänlig version