Miljödata

Vi mäter ständigt utsläpp, energiförbrukning och annan miljödata i våra bruk.
Genom att följa utsläppen noga kan vi också hitta nya sätt att minska vår miljöpåverkan.

Här kan du ladda ned vår miljödata för 2021.

Miljö- och energipolicy

Vi tar miljöansvar genom att se till att samtliga produktionsenheter inom koncernen uppfyller de miljökrav som ställs i lagar och förordningar. Miljömålen följs upp tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vi för löpande en dialog med intressenter om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Våra produktionsenheter arbetar med ständiga förbättringar av produktionsprocessen och vårt mål är att alla investeringar som görs i bruken också ska leda till positiva resultat för miljön.

Rottneros miljö- och energipolicy

  1. Samtliga produktionsenheter inom koncernen ska uppfylla de krav som ställs på verksamheten i lagar och förordningar.
  2. Ett mål för miljöarbetet inom koncernen är att minska utsläppen till de nivåer som är ekonomiskt rimliga och ekologiskt motiverade. För energiförbrukningen gäller motsvarande vid val av energikällor. Den huvudsakliga råvaran i produktionen – ved – är en förnyelsebar råvara som ska komma från hållbara källor i enlighet med Rottneroskoncernens spårbarhetscertifiering.
  3. Alla berörda befattningar ska ha nödvändig kompetens inom miljö- och energiområdet, känna till miljö- och energipolicyn och aktivt medverka till att den uppfylls.
  4. Tillräckliga resurser ska avsättas för arbete med energiledning och miljöförbättringar.
  5. Miljö- och energimålen följs upp regelbundet tillsammans med den ekonomiska redovisningen.
  6. En dialog förs med intressenter om verksamhetens och produkternas påverkan på miljön och energiförbrukningen.
  7. Ett mål för produkt- och processutvecklingen är att begränsa miljöpåverkan och minska energiförbrukningen såväl vid framställningen som vid användningen av koncernens produkter. Produktutvecklingen ska också leda till nya användningsområden som bidrar till en mer hållbar utveckling i samhället.

Ansvariga:
Pkt 1, 3 och 7 Fabriksdirektörer
Pkt 2, 4 och 5 Koncernchef
Pkt 6 Leverantörs- och kundansvariga

Godkänts av Rottneros AB:s styrelse den 30 juni 2021.