Trygg och säker arbetsmiljö

Att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för samtliga medarbetare går före allt annat i Rottneroskoncernen och är något som betonas i alla lägen. Arbetet för att helt eliminera arbetsplatsolyckor genom strukturerade och målinriktade metoder på individnivå pågår kontinuerligt.

Långsiktigt mål: Nollvision för arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Mål: årlig minskning
Mål: Årlig minskning av LTIFR*. 
Utfall 2022: LTIFR för koncernen sjönk till 7,4 jämfört med 13,0 föregående år. 

Kommentar till utfall: Antal olycksfall med sjukfrånvaro har minskat. Organisationen har en tydlig inriktning mot att arbeta med förebyggande åtgärder och att eliminera olycksrisker.

* LTIFR, Lost Time Injury Frequency Rate anger antal olycksfall med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar.

Hur vi arbetar med säkerhet och arbetsmiljö kan du läsa i avsnittet från årsredovisningen 2022.

image n/a