Miljömål

Miljön är en fundamental del i Rottneros företagskultur. Bolagets mål är att vara en ledande aktör inom hållbarhet och utvecklingen för ökade miljöprestanda pågår ständigt. Planen är att produktionen ska vara helt fossilfri till 2030. Under 2021 utgjorde miljö- och klimatförbättrande åtgärder huvuddelen av investeringarna.

UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN
Långsiktigt mål:
Minska utsläppen av syreförbrukande ämnen till luft och vatten med god marginal till fastställda villkor.
Mätbart mål: Årlig minskning av utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten.
Utfall 2021: COD per ton massa: 15,2 jämfört med 16,9 föregående år.

Kommentar till utfall: Utsläppen för Rottneros Bruk minskade, mycket tack vare förbättrad prestanda i den anaeroba reningsanläggningen. Hösten 2021 investerade Vallviks Bruk 33 MSEK i ett antal åtgärder för att minimera utsläppen. Effekten av investeringen förväntas materialiserad under 2022.

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2
Långsiktigt mål:
Fossilfri produktion enligt GHG Scope 1 & 2 år 2030. Utsläpp från vår egen verksamhet kommer främst från fossila bränslen och inköp av el.
Mätbart mål: Årlig minskning av utsläpp av fossil koldioxid.
Utfall 2021: Scope 1: 11 768 CO2, Scope 2: 107 687 CO2

Kommentar till utfall: Koldioxidutsläppen från produktionen enligt GHG scope 1 minskade jämfört med året innan (12 907 CO2) tack vare lägre förbrukning av fossila bränslen. GHG scope 2 är utsläpp från inköpt el. Mängden inköpt el är något högre än året innan (100 540 CO2men den största ökningen i utsläpp kommer från att andelen fossil koldioxid ökat i den inköpta delen. 

Hur vi arbetar med våra miljöfrågor kan du läsa i avsnittet från årsredovisningen. Våra certifieringar, utmärkelser, policys samt vår miljödata hittar du under hållbarhetsfakta.

Value cannot be null. Parameter name: source