Miljömål

Miljön är en fundamental del i Rottneros företagskultur. Bolagets mål är att vara en ledande aktör inom hållbarhet och utvecklingen för ökade miljöprestanda pågår ständigt. Planen är att produktionen ska vara helt fossilfri till 2030.

UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN
Långsiktigt mål:
Årligt minska utsläppen av syreförbrukande ämnen till vatten med god marginal till fastställda villkor, mätt i COD /ton massa.
Mål: Årlig minskning av utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten.
Utfall 2022: COD per ton massa: 15,8 jämfört med 15,2 föregående år.

Kommentar till utfall: Till stor del berodde höjningen på problem med läckande anaerobitank på Rottneros Bruk, vilket medförde att anaerobin varit avstängd sedan september 2021. Även problem med leverans av luftare till den luftade dammen påverkade resultatet.

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2
Långsiktigt mål:
Målet är fossilfri produktion år 2030 enligt GHG scope 1 & 2. 
Mål: Årlig minskning av utsläpp av fossil koldioxid.
Utfall 2022:
Scope 1: Minskade med 2,7 kton för koncernen år 2022 jämfört med året innan.
Scope 2: Mängden inköpt el ökade på grund av ett turbinhaveri i Vallviks Bruk. Även andelen fossil koldioxid ökade i den inköpta elen.

Kommentar till utfall: Utsläpp från vår egen verksamhet kommer främst från fossila bränslen och inköp av el.

Hur vi arbetar med våra miljöfrågor kan du läsa i avsnittet från årsredovisningen. Våra certifieringar, utmärkelser, policys samt vår miljödata hittar du under hållbarhetsfakta.

image n/a