Jämställdhet och mångfald

Mångfald, jämställdhet och oliktänkande är nyckelfaktorer för ett kreativt arbetsklimat och för Rottneros långsiktiga utveckling. För att kunna säkra tillgången på kompetent personal är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för alla och målet är att öka andelen kvinnliga medarbetare i första hand.

Långsiktigt mål: Öka andelen kvinnliga medarbetare.
Mätbart mål: 30 procent andel kvinnliga medarbetare år 2025.
Utfall 2022: Andelen kvinnor uppgick till 19 procent jämfört med 18 procent föregående år. 

Kommentar till utfall: Andelen kvinnliga medarbetare har ökat marginellt. Vi har varit framgångsrika med att öka andelen kvinnor vid rekrytering, däremot har vi en högre personalomsättning bland kvinnliga medarbetare. Det gör att vi framåt kommer lägga större fokus på vår organisatoriska arbetsmiljö och säkerställa att den är så god att alla medarbetare vill stanna hos oss.

 

Hur vi arbetar med våra mångfalds- och jämställdhetsfrågor kan du läsa i avsnittet från årsredovisningen.

Value cannot be null. Parameter name: source