Revisorer

Rottneros revisorer väljs vid årsstämman. Enligt Aktiebolagslagen gäller från och med den 1 november 2010 att revisorns mandatperiod är ett år, om inte annat anges i bolagsordningen. Rottneros bolagsordning innehåller inte någon mandatperiod för revisorn. Detta innebär att från och med 2011 ska val av revisor i Rottneros ske årligen på årsstämman. Vid årsstämman den 30 maj 2016 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström utses som huvudansvarig revisor.

Revisionsarbetet
Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Revisorerna är som regel också närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Revisor:
Ernst & Young AB

Huvudansvarig:
Erik Sandström
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav: Inget