Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är Rottneros högsta beslutande organ.

Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera.

Årsstämma 2017

Rottneros årsstämma ägde rum den 16 maj 2017 i Söderhamn.

 

Dokument till årsstämman