VD har ordet

_img

Lennart Eberleh, vd och koncernchef

Rottneros kan summera ett starkt 2018 där koncernen fortsätter att leverera god lönsamhet samtidigt som uppgraderingen av våra två massabruk slutförts under investeringsprogrammet Agenda 500. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret har närapå fördubblats jämfört med 2017 och uppgår till 295 (156) MSEK.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018

KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

Tydlig resultatförbättring

En stark efterfrågan på koncernens produkter, ett högt generellt marknadspris samt en för oss gynnsam dollarkurs är de främsta anledningarna till årets resultat. Massapriset nådde en toppnotering på 1 230 USD/ton för att sedan börja sjunka något mot slutet av perioden.

För helåret 2018 steg omsättningen med 18 procent och uppgick till 2 260 MSEK (1 912 MSEK). EBIT förbättrades kraftigt trots ökade råvarukostnader.

Ser vi till resultat per aktie innebär detta bokslut en ökning med 93 procent från förra året, vilket ligger till grund för styrelsens förslag att höja utdelningen med 33 öre till 70 öre per aktie.

Glädjande är även att det fjärde kvartalet utvecklade sig positivt och omsättningen steg med 17 procent i förhållande till samma kvartal 2017. Denna ökning var också i allt väsentligt drivet av höga massapriser och gynnsamma valutakurser. Råvarusituationen normaliserades och vi gick ur året med lite högre lager än vanligt för att kunna parera eventuella framtida störningar.

Sett över året är det fjärde kvartalet dock alltid svagare resultatmässigt på grund av det årliga produktionsstoppet i Vallvik.

Investeringarna i våra anläggningar har medfört att vi ökat vår maximala produktionskapacitet och fokus ligger nu på att jobba för ett ännu högre kapacitetsutnyttjande.

 

Marknad

Skogsindustriell verksamhet har historiskt präglats av kraftiga cykliska svängningar i efterfrågan och priser som sätts på en global nivå. Vi befinner oss nu i slutet av en lång konjunkturuppgång där avmattningen är påtaglig och priserna börjar sjunka. Emellertid finns det underliggande, strukturella trender om hållbarhet och ökad användning av förnybara material som stöder efterfrågan på våra produkter framöver. Det har heller inte aviserats några nya kapacitetsökningar inom massaindustrin de kommande åren.

 

Produktion

Investeringar under de senaste fyra åren har totalt varit närmare 900 MSEK och merparten avser en uppgradering av våra bruk i Vallvik och Rottneros. Årets samlade produktion på 393 600 ton landade något under förra årets volym. Rottneros Bruk satte ett nytt årsrekord, men Vallviks Bruk påverkades av några större oplanerade avbrott i början av året samt att det årliga underhållsstoppet var planenligt längre än vanligt.

Ett mål vi satte för helåret 2018 var ökad lönsamhet genom påtagliga förbättringar i de moment och processer som vi kan påverka. När jag blickar tillbaka konstaterar jag att vi, trots ett turbulent år med många utmaningar till följd av inte minst ofördelaktig väderlek, har lyckats mycket väl med uppgiften. Genom att varje dag ta små steg mot ett effektivare Rottneros ser jag att vi under 2018 byggt ett väsentligt starkare bolag.

 

Organisation

För att stödja kärnverksamheten har vi under 2018 påbörjat ett arbete med att utveckla och förbättra olika interna funktioner i koncernen. Säkerhet, utbildning och kompetensförsörjning är exempel på områden där vi har fokuserat. Vi förändrade vår försäljningsorganisation under hösten 2018 och bedriver numera försäljning i egen regi på den tyska marknaden; vår största marknad efter Norden. Samverkan med agenter och handelshus är fortsatt viktig för försäljning i övriga Europa och världen.

 

Vägen framåt

Kärnverksamheten fortsätter sitt strukturerade och systematiska arbete med ständiga förbättringar i alla avseenden. Rottneros Packaging har flyttat in i nya lokaler och vi ser en tydlig marknadspotential för tråg baserade på förnybar råvara. Lignolprojektet fortlöper och är ett viktigt exempel på hur skogsindustrin kan bidra till det fossilfria samhället.

2018 års resultat är på många sätt ett kvitto på gott lagarbete. Jag känner mig privilegierad att få leda Rottneros med alla kompetenta kollegor som hanterar förändringar och växlande förutsättningar på ett konstruktivt och professionellt sätt. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla mina kollegor som bidragit under året. Tack även till våra aktieägare, kunder, leverantörer och långivare.

 

Lennart Eberleh, vd och koncernchef