Revisorer

Rottneros revisorer väljs årligen vid årsstämman. Vid årsstämman den 16 maj 2017 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström utses som huvudansvarig revisor.

Revisionsarbetet
Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Revisorerna är som regel också närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Revisor:
Ernst & Young AB

Huvudansvarig:
Erik Sandström
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav: Inget