Årsstämma 2018

Rottneros årsstämma 2018 kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 i Sunne. 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till info@rottneros.com senast den 28 mars 2018, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

 

I valberedning inför årsstämman 2018 ingår:

  • Olle Grundberg, utsedd av Arctic Paper S.A
  • Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
  • Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB

Valberedningen har utsett Olle Grundberg till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn, senast den 21 mars 2018.